چرا اینستاگرام را برای تجارت انتخاب کنیم؟

از سال 2010 که اینستاگرام پا به دنیای مجازی گذاشت، همچون طوفان همه ی دنیا را دربر گرفته است. بنظر میاد امروز همه افراد ( و حتی حیوانات خانگی آنها) در اینستاگرام حضور دارند.  حتما رشد بیش از پیش شرکت ها و برندهایی که در این پلتفرم حضور دارند، نظر شما را بخود جلب کرده

ادامه مطلب